ตกลง
สานอัตลักษณ์ 'ไทยเบิ้ง' บ้านโคกสลุง ลพบุรี
18 ก.พ. 2564
284
จองแพ็คเกจ
Booking package
สืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สานอัตลักษณ์ 'ไทยเบิ้ง' บ้านโคกสลุง

บ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง

'ไทยเบิ้ง' ไทยเดิ้ง หรือ ไทยโคราช เป็นกลุ่มชนอีกท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองทั้งสำเนียงการพูดภาษาไทยภาคกลาง 

แต่เหน่อแบบโคราช มักลงท้ายคำพูดว่า เบิ้ง เหว่ย ด๊อก หรือ เด้อ มีความเชื่อ การทอผ้า การละเล่น 

และเพลงพื้นบ้าน และสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เด่นชัด คือการแต่งกายและของใช้จำเป็น โดยผู้หญิงจะนุ่งโจงกระเบน

 

ใส่เสื้อกระโจมหรือเสื้ออีหิ้ว ผ้าขาวม้าพาดบ่า กินหมาก สะพายย่ามสีแดง และใช้วิถีชีวิตเรียบง่าย

สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
รำไทยเบิ้ง
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
โคกสลุง
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
บ้านไทยเบิ้ง
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
อาหารในชุมชน
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
หัตถกรรม
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี
สานอัตลักษณ์ ไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ลพบุรี